바노바기성형외과의원

모바일 헤더 배경
닫기

Main Menu

banobagi 20th since 2000
딤처리

ไลน์คางที่เด่นชัดรับกันกับใบหน้าเรียวเล็ก

#ศัลยกรรมคาง

กรอบหน้าที่ผสมผสานเข้ากันกับรูปหน้า

01 คางถือเป็นพื้นฐานสำหรับรูปหน้าที่ได้สัดส่วน

ปกติเวลาวัดความยาว หรือสัดส่วนของรูปหน้า จะยึดเอาความยาวตั้งเเต่หน้าผากยาวมาจนถึงปลายคางเป็นหลัก ซึ่งไลน์คางสามารถบอกได้ถึงสัดส่วนของใบหน้าแต่ละคนได้ ถ้าอย่างนั้นรูปคางที่สวย ได้สัดส่วนรับกับใบหน้าต้องมีขนาดเท่าไหร่

ตามปกติแล้วจะแบ่งสัดส่วนของใบหน้าตั้งแต่หน้าผาก หว่างคิ้ว ใต้จมูก ปลายคางหากวัดแล้วได้สัดส่วนเป็น1 : 1 : 0.8จะถือว่าเป็นสัดส่วนมาตรฐานของใบหน้าที่สวยงาม ยิ่งคางยาวมากเท่าไหร่ ยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ดูแก่ และแข็งกร้าว ในทางกลับกัน ยิ่งคางสั้นมากเท่าไหร่ อาจทำให้มองไม่เห็นเส้นแบ่งระหว่างคอและใบหน้าได้เช่นกัน อีกทั้งคางที่เบี้ยวหรือกว้างเกินไปอาจทำให้รู้สึกไม่พอใจอีกด้วย

ในกรณีแบบนี้การศัลยกรรมคางจึงเป็นทางออก เพื่อรูปหน้าที่สวย ได้สัดส่วน

ถ้าวัดใบหน้าที่แบ่งตามหว่างคิ้ว ใต้จมูก ปลายคางแล้วได้เท่ากันกับสัดส่วน 1 : 1 : 0.8–0.9จะถือว่าเป็นรูปหน้าที่ได้สัดส่วน สวยงาม

02 การทำศัลยกรรมคางต้องคำนึงถึงองค์ประกอบที่หลากหลาย

ทั่วไปแล้วหากนึกถึงการศัลยกรรมคาง ส่วนมากจะมองที่แค่ความยาวของคาง หรือการทำหน้าวีไลน์ ง่ายๆคือ มองแค่ไลน์คางเพียงแค่อย่างเดียว แต่ทว่าการวิเคราะห์ใบหน้าทุกส่วนอย่างมีมิติ รวมถึงภาพรวมของใบหน้าก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากหน้าผาก จมูก และปลายคางมีความสมดุลกัน จะยิ่งทำให้มีเสน่ห์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้หากคางอยู่ในระดับที่ได้สัดส่วนจะทำให้เห็นบริเวณช่องว่างระหว่างคอและใบหน้าที่ชัดขึ้น และทำให้ใบหน้าดูคมชัดอีกด้วย

ดังนั้นการศัลยกรรมจึงต้องคำนึงความยาว รูปร่าง รวมไปถึงมุมหน้าในหลากหลายมิตินั่นเอง

Cheekbone width 1(Baseline), Square jaw width 0.7, Lower jaw width 0.4
สำคัญของการศัลยกรรมคาง POINT
 1. ไลน์คางเรียวสวย
 2. ความยาวที่พอเหมาะกับสัดส่วนรูปหน้า
 3. ตำแหน่งที่ได้สัดส่วนกับความสูง-ต่ำของรูปหน้า

절골을 통한
앞턱 수술,

거의 모든 케이스에
가능합니다

절골을 통한 앞턱 수술의 가장 큰 장점은 다양한 케이스에 대한 개선이 가능하고 그 효과가 크다는 것입니다.
다양한 수술법들이 고안되어, 턱이 길고 돌출된 경우, 짧고 들어간 경우,
삐뚤거나 라인이 뭉뚝한 경우 등 거의 모든 케이스에 대한 개선이 가능하죠.
또한 뼈 자체의 개선이기 때문에 그 정도가 비교적 심한 경우에도 개선이 가능하며 그만큼 느껴지는 만족도도 높습니다.

 • 턱이 길고 돌출된 얼굴

  턱이 길고 돌출된 얼굴

 • 턱이 짧고 들어간 얼굴

  턱이 짧고 들어간 얼굴

 • 턱이 삐뚤어진 얼굴

  턱이 삐뚤어진 얼굴

 • 턱 끝 전진

 • 턱 뼈 후진

 • 비대칭 교정

 • 턱 끝 길이
  단축

 • 턱 끝 길이
  연장

환자의 상태
적합한 방법이
가장 좋은 방법입니다

앞턱 수술에 관한 정보들을 찾다 보면 앞턱 전진, ㅅ 절골, T 절골 등 그 방법이 실로 다양한 것을 볼 수 있습니다.
각자 나름의 이유를 들어 어떤 특정 방법이 가장 효과적이라며 정답인 듯이 이야기하죠. 하지만 어떤 한가지 방법을 모든 환자분들에게 획일화하여 대입할 수는 없습니다.
개개인마다 턱의 상태가 다르고, 추구하는 바 또한 다르기 때문입니다.

따라서 가장 좋은 앞턱 성형은 전문의가 모든 앞턱 수술 방법을 알고, 정밀한 진단을 통해 환자 개개인에 적합한 방법을 선택하여 수술하는 것이라고 할 수 있습니다.

앞턱이 너무 길거나
돌출되었을 경우

 • ㅅ자 절골

 • T자 절골

앞턱이 너무 짧거나
들어간 경우

 • 앞턱 전진

 • 앞턱 + 뼈 이식

바노바기
운곽 성형 전문팀

절골 앞턱 수술효과적입니다

바노바기는 오랜 경험과 노하우를 가진 윤곽 성형 전문팀이 앞턱 수술을 책임지고 있습니다.
수많은 환자분들과의 대화와 발 빠른 장비 도입을 통한 정밀한 진단을 기반으로, 다양한 학술 교류와 연구로 체득된 다양한 절골 방법 중 환자에게 적절한 수술 방법을 결정하죠.

또한 안면 근육과 지방, 피부 등 얼굴 각 층에 대한 전문적인 이해를 가지고 수술하기 때문에 앞턱 수술 후 생길 수 있는
조직 손상이나 피부 처짐 등의 부작용도 사전에 예방이 가능합니다.

성형외과전문의 오창현 원장
성형외과전문의 박종림 원장
 • 심도 있는 상담과 장비를 통한 정밀 진단
 • 오랜 경험과 노하우로
  맞춤 수술 가능
 • 얼굴 각 층에 대한 이해로 처짐없는
  윤곽 추구

한 번의 수술
개선하는 것이
효과적입니다.

흔히 턱 수술을 편의상 옆 턱, 앞 턱 등으로 구분하여 진행하곤 합니다.
사각 턱이 고민이라면 옆의 각진 부분을 깎아내고, 앞 턱이 고민이라면
턱 끝을 돋보이게 해줄 수 있는 수술을 진행하는 식이죠.
하지만 실제 사람의 아래턱은 하나의 뼈로 이루어져 있습니다. 또한 입체적이죠.
그래서 앞턱 수술은 옆 턱과 앞 턱을 한 번에 진행하는 것이 좋습니다. 그래야만 비율적으로 더 아름다운 결과를 기대할 수 있고 자연스럽습니다.

앞턱 이미지

물론 이런 수술 방법은 단순하지도, 쉽지도 않습니다.
환자에게 부담을 주지 않는 시간 내에 정면과 측면을 동시에 생각하며 진행해야 하니까요.

자연스럽고 아름다운 앞턱 수술,
정밀한 계측과 숙련된 전문의의 기술을 갖춘
바노바기 윤곽 성형 전담팀
이기에 가능합니다.

ข้อมูลการผ่าตัด

 • ระยะเวลาผ่าตัด

  약 1시간

 • วิธีวางยาชา

  전신마취

 • ตัดไหม

  약 14일 후 제거

 • นอนโรงพยาบาล

  당일귀가

 • เช็คอัพหลังผ่าตัด

  약 2회 내외

 • ระยะพักฟื้น

  약 1주 후 일상생활 가능

ระดับความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด

체계적인 후 관리를 통해 보다 빠르고 적극적인 회복을 도와드립니다.
마취가 풀리는 과정에서 욱신거리는 통증이 있을 수 있으며 시간이 지날수록 점차 완화됩니다.
실밥제거나 소독을 할 때의 통증은 살짝 따끔한 정도입니다.
부기로 인한 열감과 통증은 처방되는 진통제를 통해 완화할 수 있으며 냉찜질이 도움이 됩니다.

* เป็นค่าเฉลี่ยจากการทำแบบสอบถามหลังผ่าตัดของคนไข้ที่ได้เข้ารับการรักษาจริง

* ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างออกไปตามแต่ละบุคคล

수술 후 주의사항 보기

ในกรณีพิเศษ
การเสริมซิลิโคนคางก็ทำได้เช่นกัน

กรณีที่คนไข้ไม่สะดวกที่จะเหลากระดูกอ่อนหรือแพทย์วินิจฉัยว่าคนไข้ไม่เหมาะที่จะเหลากระดูกอ่อน การเสริมซิลิโคนคางก็เป็นอีกวิธีที่ดีเช่นกัน การเสริมซิลิโคนคางคือ หรือกอร์เท็กซ์เข้าไปเพื่อให้คางได้รูปยิ่งขึ้น แต่ว่าการเสริมซิลิโคนไม่สามารถทำได้กับคนไข้ที่คางยื่น หรือยาวมากเกินไป ส่วนคนไข้ที่คางสั้น หรือคางงุ้มเข้าไป การเสริมซิลิโคนที่คางก็ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้คางดูมีมิติยิ่งขึ้น

 • Short chin

  กรณีคางสั้น

 • Retracted chin and protruded mouth

  กรณีคางงุ้มเข้าไป และปากยื่นออกมา

 • A small chin that creates double-jaw

  กรณีคางเล็กจนทำให้ชั้นคางซ้อนกัน

คางเล็กจะทำให้ไม่เห็นบริเวณระหว่างคอและใบหน้าอย่างชัดเจน!
มาเปลี่ยนแปลงรูปคางเพื่อให้เห็นโครงหน้าที่ชัดเจนกันเถอะ!

ข้อดีคือมีวิธีศัลยกรรมมากมายหากวินิจฉัยปัญหาอย่างถูกต้อง

ข้อดีของการเสริมซิลิโคนที่คางคือ อาการปวดน้อยกว่าการผ่าตัดที่กระดูกอ่อน แค่เพียงเสริมซิลิโคนที่เข้ากับกระดูกคางเข้าไป สามารถย่นระเวลาการผ่าตัด รวมทั้งฟื้นตัวได้เร็ว

อีกทั้งเวลาที่ใส่ซิลิโคน ไป จะทำการกรีดบริเวณด้านในปาก ดังนั้นหมดห่วงเรื่องแผลเป็นขนาดใหญ่ รวมทั้งสามารถตกแต่งซิลิโคนให้เข้ากับรูปคางตามที่ต้องการตรงใจคนไข้อีกด้วย

 1. STEP
  การกรีด

  กรีดประมาณ 1 เซนติเมตร เพียงแค่หนึ่งถึงสองจุดในปาก

 2. STEP
  เสริมซิลิโคน

  เสริมซิลิโคนที่ออกแบบให้เข้ากับกระดูกคาง

 3. STEP
  การเย็บแผล

  เสริมซิลิโคนในจุดที่ปลอดภัยแล้วเย็บแผลปิด

รูปคางสวยด้วย ซิลิโคนที่เหมาะกับใบหน้า รวมทั้งทำให้กรอบหน้าดูเด่นชัดขึ้น

 • กรีดด้านในปากทำให้ ไม่เห็นรอยแผลเป็น

 • สามารถผ่าตัดด้วยการวาง วางยาชาเฉพาะจุด

 • ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีในการผ่าตัด

 • ขนาดและแบบที่หลากหลายของซิลิโคน

 • ไม่จำเป็นต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาลหลังผ่าตัด

 • สวยขึ้นแม้ว่าไม่ได้ผ่าตัดบริเวณกระดูกอ่อน

ข้อมูลการผ่าตัด

 • ระยะเวลาการผ่าตัด

  ประมาณ 30 นาที

 • วิธีวางยา

  ยาชาเฉพาะที่

 • ตัดไหม

  เอาออกประมาณ 14 วันหลังผ่าตัด

 • นอนโรงพยาบาล

  กลับบ้านได้เลย

 • เช็คอัพ

  ประมาณ 2 ครั้ง

 • พักฟื้น

  ประมาณ 5~7 วันหลังทำ สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

ระดับอาการปวดหลังผ่าตัด
 1. square
 2. square
 3. square
 4. square
 5. square
 6. square
 7. square
 8. square
 9. square
 10. square

การดูแลอย่างถูกวิธีจะทำให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น
เมื่อยาสลบหมดฤทธิ์อาจจะเกิดอาการเจ็บแปลบ แต่จะค่อยๆดีขึ้นในภายหลัง
เวลาตัดไหม หรือทายาฆ่าเชื้ออาจมีอาการปวดบ้าง
อาการไข้และอาการปวดที่เกิดจากการบวมสามารถรับประทานยาแก้ปวดที่จ่ายไปหรือประคบเย็น

* เป็นค่าเฉลี่ยจากการทำแบบสอบถามหลังผ่าตัดของคนไข้ที่ได้เข้ารับการรักษาจริง

* ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างออกไปตามแต่ละบุคคล

หากต้องการความเปลี่ยนแปลงในชั่วพริบตา และปราณีต การฉีดคางช่วยได้

กรณีที่ไม่อยากผ่าตัดกระดูก หรือเสริมซิลิโคนเข้าไป การฉีดคางก็สามารถเพิ่มมิติให้แก่รูปหน้าได้เช่นกัน การฉีดไขมันของตัวเอง หรือการเติมฟิลเลอร์เข้าไปยังชั้นใต้ผิวหนังก็สามารถเติมเต็มบริเวณคางให้มีมิติขึ้น

วิธีนี้อาจได้ผลลัพธ์ไม่เท่ากับการศัลยกรรม หรือการเสริมซิลิโคน แต่เป็นวิธีที่สะดวกในการปรับแต่งรูปคางในกรณีที่ต้องการเพิ่มมิติให้คางดูดียิ่งกว่าเดิม

 • การฉีดไขมันสเต็มเซลล์ของตัวเอง

  • ดูดไขมันจากต้นขา หน้าท้อง เป็นต้น

  • ใช้เครื่องสะกัดSVFเพื่อสะกัดไขมันSVFออกมา

  • เติมไขมันทั่วๆบริเวณคาง และคงอยู่ได้นาน

 • อาเทคอล / ฟิลเลอร์ปกติ

  • ทายาชาบริเวณที่จะทำการฉีดจึงปวดเพียงเล็กน้อย

  • ฉีดด้วยเข็มที่ได้คุณภาพ

  • ฉีดอาเทคอลที่เป็นฟิลเลอร์กึ่งถาวร อยู่ได้นานมากสุดถึง 10ปี

คลิก เพื่อดูรูปก่อน – หลังผ่าตัด

비포&애프터 보기

BEFORE & AFTER

ก่อนผ่าตัด
หลังผ่าตัด6เดือน
ก่อนผ่าตัด
หลังผ่าตัด6เดือน
ก่อนผ่าตัด
หลังผ่าตัด6เดือน
ก่อนผ่าตัด
หลังผ่าตัด6เดือน
ก่อนผ่าตัด
หลังผ่าตัด6เดือน
ก่อนผ่าตัด
หลังผ่าตัด3เดือน
ก่อนผ่าตัด
หลังผ่าตัด2เดือน

※ รูปที่เห็นอาจมีความแตกต่างกับตัวจริงขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของการถ่ายภาพ, ภาพนี้ได้รับความยินยอมจากคนไข้แล้ว